โครงสร้าง มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Univer)

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University


คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบ พื้นที่ โครงสร้าง และระบบขนส่งในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University

คณะกรรมการจัดการพลังงานและการลดภาวะโลกร้อน

คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University

คณะกรรมการจัดการน้ำและของเสีย

คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University

คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University

สัญลักษณ์/คำขวัญ

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ

โทร : 039-319-111 ต่อ 3620
อีเมล : building.rbru@hotmail.com
เว็บไซต์: www.green.rbru.ac.th

กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง
อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000