โครงสร้างสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University


คณะกรรมการบริหารจัดการองค์กร

คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University

คณะกรรมการดำเนินงาน Green Office

คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University
คณะกรรมการ Green University

สัญลักษณ์/คำขวัญ

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ

โทร : 039-319-111 ต่อ 3620
อีเมล : building.rbru@hotmail.com
เว็บไซต์: www.green.rbru.ac.th

กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง
อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000