รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ปี 2561

รายงานผลการดำเนิน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

- The Operation Report Green University Report of Rambhai Barni Rajabhat University 2018

รายงานผลการดำเนิน (ฉบับภาษาไทย)

- รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ.2561

ปี 2560

รายงานผลการดำเนิน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

- The Operation Green University Report of Rambhai Barni Rajabhat University 2017

ปี 2559

รายงานผลการดำเนิน (ฉบับภาษาไทย)

- รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนิน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

- The Operation Report Green University of Rambhai Barni Rajabhat University 2016

ปี 2558

- รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2558

สัญลักษณ์/คำขวัญ

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ

โทร : 039-319-111 ต่อ 3620
อีเมล : building.rbru@hotmail.com
เว็บไซต์: www.green.rbru.ac.th

กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง
อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000