สัญลักษณ์/คำขวัญ

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ

โทร : 039-319-111 ต่อ 3620
อีเมล : building.rbru@hotmail.com
เว็บไซต์: www.green.rbru.ac.th

กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง
อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000