ประกาศเรื่องการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โควิด-19 ฉบับที่ 13

วันที่ประกาศข่าว : 7 มกราคม 2564 แหล่่งที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ลงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่องการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 13 โดยมีเนื้อหาสำคัญด้านการห้ามใช้อาคารสถานที่ภายใน เว้นแต่เพื่อการสื่อสารผ่านออนไลน์ ช่วยเหลืออุปการะบุคคลและสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตจาก ผวจ.จันทบุรี มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านไม่น้อยกว่า 50% ของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมแจ้งระบบติดตามผู้มีความเสี่ยงและการเดินทางออกนอกจังหวัด พร้อมทั้งเปิดให้บริการสายด่วน โควิด RBRU สำหรับบุคลากรและนักศึกษา โทร.08-6319-3079